Prezentare

Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Braşov (DJC) este o instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov are următoarele atribuţii principale:

 • acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale în folosul comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional;
 • asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către instituţii publice, fundaţii, asociaţii sau persoane juridice;
 • colaborează cu instituţiile muzeale în activităţi de cercetare, evidenţă, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;
 • participă la realizarea activităţilor de observare şi control asupra acţiunilor ce pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi constată, în condiţiile legii, încălcările acesteia
 • sprijină şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică;
 • editează sau sprijină, logistic sau financiar, în condiţiile legii, publicaţii de informare în domeniul culturii şi artei ;
 • iniţiază şi sprijină acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile  legale în domeniu;
 • colaborează cu instituţiile de cult în activităţile de evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural ecleziastic ;
 • asigură secretariatul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 11.

 În domeniul cultural – artistic:

 • realizează programe şi proiecte culturale cu asociaţii, instituţii muzeale, de spectacole, aşezăminte culturale şi consilii locale;
 • sprijină acţiunile culturale ale entităţilor etnice şi religioase în exprimarea identităţii lor culturale;
 • sprijină uniunile şi asociaţiile de creatori în realizarea activităţilor specifice;
 • colaborează cu comisiile de cultură ale consiliilor locale pentru materializarea calendarului de activităţi al acestora

În domeniul protejării monumentelor istorice:

 • urmăreşte aplicarea strategiei naţionale în domeniul protejării şi evidenţei monumentelor istorice din judeţul Braşov;
 • declanşează din oficiu sau la cerere procedura de clasare sau declasare a monumentelor istorice şi înaintează documentaţiile Secţiunii de Evidenţă a Comisiei Naţionale de Monumente Istorice;
 • emite avize privind intervenţiile la monumentele istorice sau la obiectivele din zonele construite protejate, pe baza analizei documentaţiilor de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 11;
 • emite către proprietarii sau titularii dreptului de administrare Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric;
 • constată contravenţii şi ia măsuri conform legii împreună cu reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii şi Inspectoratului de Poliţie Braşov, potrivit dispoziţiilor legale privind protejarea monumentelor istorice;
 • emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pe baza deciziei Comisiei Naţionale de Arheologie;

În domeniul protejării patrimoniului cultural mobil:

 • întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate pe teritoriul judeţului;
 • propune pentru clasare bunurile culturale mobile deţinute de instituţii sau persoane fizice şi juridice;
 • declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite în cadrul cercetării sistematice sau a celor descoperite întâmplător;
 • efectuează expertize şi întocmeşte documentaţiile pentru clasare a bunurilor culturale mobile care se  înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
 • verifică dacă agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile potrivit legii;
 • aprobă exportul de bunuri culturale mobile.


 Noutăţi - pe scurt
ANUNT organizare concurs pentru recrutare functionar public - Amanare examen la o data comunicata de ANFP
CEREREI TIPIZATE
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETUL BRASOV
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 17.10.2016
» Lista completă